Close More
Map Filter
~
Search MitoFish
2416 species [Show partial]
Dasyatis 4 | 29 | 4 | 1
Chitala 32 | 90 | 26 | 1
Chitala blanci
12 | 40 | 10 | 1
Chitala ornata
18 | 50 | 15 | 1
Elops 3 | 11 | 3
Echidna 1 | 2 | 1
Coilia nasus
4 | 4 | 2
Hilsa 1 | 7 | 1
Hilsa kelee
1 | 7 | 1
Chanos 6 | 11 | 3
Abbottina 86 | 106 | 50 | 81 | 7
Aphyocypris 31 | 47 | 8 | 31 | 2
Biwia 59 | 178 | 23 | 59 | 10
Biwia yodoensis 5 | 18 | 5 | 3
Biwia zezera
54 | 160 | 23 | 54 | 9
Carassius auratus
5 | 3 | 5 | 5 | 2
Cyprinus intha
96 | 32 | 392 | 20 | 2
Danio 4 | 7 | 3
Danio rerio
4 | 7 | 3
Devario 146 | 33 | 258 | 85 | 2
Devario sondhii
9 | 25 | 3 | 1
Esomus 734 | 16 | 494 | 485 | 3
Esomus danrica
22 | 16 | 47 | 14 | 2
Garra 204 | 11 | 273 | 157 | 2
Garra gravelyi
13 | 11 | 68 | 7 | 2
Garra sp.
6 | 20 | 6
Gymnostomus horai
20 | 18 | 66 | 9 | 2
Hemibarbus labeo
3 | 4 | 3 | 2
Inlecypris 44 | 13 | 88 | 9 | 3
Ischikauia 14 | 6 | 9 | 11 | 3
Labeo 121 | 4 | 253 | 82 | 2
Labeo pierrei
19 | 63 | 15 | 1
Labeo rohita
16 | 4 | 55 | 11 | 1
Metzia 3 | 8 | 1 | 1
Metzia bounthobi
3 | 8 | 1 | 1
Pethia 199 | 7 | 129 | 140 | 2
Pungtungia 71 | 2 | 68 | 55 | 4
Pungtungia herzi
71 | 2 | 68 | 55 | 4
Puntius 433 | 22 | 493 | 269 | 2
Puntius sophore
37 | 12 | 98 | 18 | 1
Rasbora hosii
1 | 6 | 1
Sawbwa 29 | 16 | 93 | 6 | 3
Squalidus 105 | 92 | 95 | 79 | 4
Tanakia signifer 6 | 9 | 6 | 1
Tanakia tanago
31 | 54 | 24 | 31 | 4
Tor 38 | 15 | 18 | 1
Tor tambra 25 | 1 | 11
Tor tambroides
12 | 10 | 6 | 1
Tribolodon ezoe
17 | 24 | 16 | 14 | 2
Zacco 326 | 525 | 230 | 285 | 17
Parabotia 31 | 3 | 74 | 11 | 4
Parabotia curtus
31 | 3 | 74 | 11 | 4
Cobitis sakahoko
6 | 2 | 32 | 3 | 2
Cobitis takenoi
10 | 4 | 23 | 4 | 2
Misgurnus sp. IR
37 | 2 | 133 | 10 | 2
Niwaella 13 | 1 | 43 | 9 | 3
Niwaella delicata
13 | 1 | 43 | 9 | 3
Pangio kuhlii
2 | 4 | 2
Balitora 39 | 9 | 48 | 25 | 1
Balitora sp. 6 | 9 | 24 | 4 | 1
Barbatula 74 | 301 | 46 | 68 | 5
Barbatula oreas
74 | 301 | 46 | 68 | 5
Lefua 355 | 469 | 204 | 314 | 16
Lefua costata
2 | 10 | 1 | 1
Lefua nikkonis
84 | 126 | 82 | 66 | 6
Lefua sp. 1
52 | 63 | 16 | 51 | 7
Lefua sp. 2
37 | 79 | 10 | 36 | 3
Liobagrus 80 | 109 | 66 | 76 | 6
Liobagrus reini
71 | 109 | 26 | 69 | 5
Bagarius 60 | 80 | 40 | 1
Ompok 138 | 204 | 102 | 1