Close More
Map Filter
~
Search MitoFish
58 hit [Showing 1~20]
1 2 3 Next >> 
PIDHide dataLocality/Year/MonthSpecimen/occurence IDSpeciesDNA informationAssociated file(s)Associated source
7901
Shizuoka Prefecture
Japan

1945?/? - 1950?/?

Acanthopagrus schlegelii Kurodai_Surugawan_Kuroda(1951)

Lateolabrax japonicus Suzuki_Surugawan_Kuroda(1951)

Mugil cephalus Bora_Surugawan_Kuroda(1951)

Microphis brachyurus brachyurus Tenguyouji_Surugawan_Kuroda(1951)

...More

Anguilla japonica Unagi_Surugawan_Kuroda(1951)

Cobitis taenia/biwae (sp. complex) Shimadojo_Surugawan_Kuroda(1951)

Lefua echigonia Hotokedojo_Surugawan_Kuroda(1951)

? Misgurnus anguillicaudatus (Clade B1) Dojo_Surugawan_Kuroda(1951)

Cyprinus carpio Koi_Surugawan_Kuroda(1951)

Carassius sp./spp. (not yet identified) Funa_Surugawan_Kuroda(1951)

Hemigrammocypris rasborella Kawabatamoroko_Surugawan_Kuroda(1951)

Zacco platypus Oikawa_Surugawan_Kuroda(1951)

Rhynchocypris lagowskii steindachneri Aburahaya_Surugawan_Kuroda(1951)

Tribolodon hakonensis Ugui_Surugawan_Kuroda(1951)

Pseudorasbora parva Motsugo_Surugawan_Kuroda(1951)

Gnathopogon elongatus elongatus Tamoroko_Surugawan_Kuroda(1951)

Silurus asotus Namazu_Surugawan_Kuroda(1951)

Oryzias latipes Medaka_Surugawan_Kuroda(1951)

Salangichthys microdon Shirauo_Surugawan_Kuroda(1951)

7882
Biwa Lake (Lake Biwa)
Shiga Prefecture
Japan

1877/? - 1951/?

Gymnogobius isaza Isaza_Kuroda(1953)

Gymnogobius urotaenia Ukigori_Kuroda(1953)

Rhinogobius sp./spp. (not yet identified) Yoshinobori_Kuroda(1953)

Luciogobius sp./spp. (not yet identified) Nagamimizuhaze_Kuroda(1953)

...More

Odontobutis obscura Donko_Kuroda(1953)

Cottus reinii Kajika_Kuroda(1953)

Channa argus Kamuruchi_Kuroda(1953)

Gasterosteus microcephalus Hariyo_Kuroda(1953)

Anguilla japonica Unagi_Kuroda(1953)

Parabotia curtus Ayumodoki_Kuroda(1953)

? Cobitis minamorii oumiensis Sujishima_Kuroda(1953)

Cobitis taenia/biwae (sp. complex) Shimadojo_Kuroda(1953)

Lefua echigonia Hotokedojo_Kuroda(1953)

Misgurnus anguillicaudatus (Clade B1) Dojo_Kuroda(1953)

Cyprinus carpio Koi_Kuroda(1953)

Carassius cuvieri Gengorou_Kuroda(1953)

Carassius auratus langsdorfii Funa_Kuroda(1953)

Hemigrammocypris rasborella Kawabata_Kuroda(1953)

Ischikauia steenackeri Wataka_Kuroda(1953)

Opsariichthys uncirostris uncirostris Hasu_Kuroda(1953)

...... [more]
7492
Japan

2019/7 - 2019/7...More
7372
Japan

2019/6


6796
Japan

2019/2


6666
Japan

2018/6...More6664
Japan

2018/6...More
6262
Japan

2015/7...More


6191
Japan

2014/8...More...... [more]
5480
Japan

2017/9...More...... [more]
4672
Mie Prefecture
Japan

2005/4? - 2006/7?...More


...... [more]
1756
Kashima Shiota River 鹿島市 塩田川
Fukuoka Prefecture
Japan

2011/?

1755
Nouso, Taku 多久市納所
Rokkaku-gawa
Fukuoka Prefecture
Japan

2011/?

1754
Kase, Saga 佐賀市嘉瀬
Kase-gawa
Fukuoka Prefecture
Japan

2008/?

1753
Takada, Miyama 美山市高田
Yabe-gawa
Fukuoka Prefecture
Japan

2011/?

1752
Takamatsu, Kagawa Kasuga River 香川県高松市 春日川
Japan

2010/?

1751
Miki, Kagawa 新川 香川県三木市 Shin River
Japan

2010/?

1750
HIgashi-Kagawa 東かがわ
Yoshino-gawa
Kagawa Prefecture
Japan

2010/?

1749
Sanuki, Kagawa Kabe River 香川県さぬき市 鴨部川
Japan

2010/?

1748
Naruto 鳴門市
Yoshino-gawa
Tokushima Prefecture
Japan

2011/?

PIDHide dataLocality/Year/MonthSpecimen/occurence IDSpeciesDNA informationAssociated file(s)Associated source
1 2 3 Next >>