Specimen/data list of Kryptopterus paraschilbeides [5 specimens]
Specimen/Data IDImages <<SpeciesTaxonDNANCountryLocationHabitatSample dateComment
IFREDI-P05555
Image not of actual specimen
Kryptopterus paraschilbeidesSiluriformes
Siluridae
Kryptopterus
44Cambodia
Kandal, Koh Thom, Koh Tiev-V,Som peou poun-C
Viet Nam border,Upper Basak river,Macrophyte a roun and water hyacinth,Muddy of bottom,water clear and medium steam.2010.3.19
IFREDI-P05505
Image not of actual specimen
Kryptopterus paraschilbeidesSiluriformes
Siluridae
Kryptopterus
9Cambodia
Kandal, Koh Thom, Koh Tiev-V,Som peou poun-C
Upper Basak river,Macrophyte a roun and water hyacinth,Muddy of bottom,water clear and medium steam.2010.3.18
IFREDI-P05496Kryptopterus paraschilbeidesSiluriformes
Siluridae
Kryptopterus
1Cambodia
Kandal, Koh Thom, Pteak Thmey-V,Chroy ta kaev-C.
Upper Basak river,Macrophyte a roun and water hyacinth,Muddy of bottom,water clear and medium steam.2010.3.18
IFREDI-P00271Kryptopterus paraschilbeidesSiluriformes
Siluridae
Kryptopterus
1Cambodia
(location uncertain)
Stung Treng, Stung Treng, Stung Treng market
Mekong River2007.8.6
IFREDI-P00270Kryptopterus paraschilbeidesSiluriformes
Siluridae
Kryptopterus
1Cambodia
(location uncertain)
Stung Treng, Stung Treng, Stung Treng market
Mekong River2007.8.6